In het GLIMI project, dat SoundAppraisal samen met Munisense uitvoert, gaan we de uitdaging aan om de soundscape benadering te innoveren door realtime inzage te leveren in de kwaliteit van geluidsbeleving. Dit doen we door soundscape-onderzoeken uit te voeren, waarin we objectieve geluidsmetingen combineren met signaal-analyses, soundscape schattingen en het verzamelen van de geluidsbelevingen van bewoners.

De gedetailleerde soundscape analyses bieden inzicht in o.a.:

 • Het actuele en historische geluidslandschap
 • Hoge resolutie geluidsinzicht in tijd en ruimte
 • Oorzaken van hoge of lage kwaliteit geluidslandschap
 • Oorzaken van mogelijke geluidshinder
 • Gebiedspotentie en
 • Opties voor lokale (beleids-)maatregelen

En belangrijke tussenresultaat van GLIMI was de geluidsklimaat weergave:

Het GLIMI-project is nu volop bezig en onder de motorkap zijn er al een groot aantal resultaten geleverd. Deze zullen in de loop van 2023 steeds beter zichtbaar worden gemaakt op de Glimi portal

Waarom GLIMI?

Een duurzame en gezonde leefomgeving wordt steeds belangrijker voor zowel mens als milieu. Naast lucht-, bodem-, en waterkwaliteit, is ook het verbeteren van de geluidsomgeving een belangrijke uitdaging. Het verbeteren van de geluidsomgeving betekent niet noodzakelijk het terugdringen van geluid, maar juist het verminderen van geluidshinder en het verhogen van de positieve aspecten.

Met GLIMI ontwikkelen we zowel een technische als een beleidsmatige innovaties. Door middel van de verdere ontwikkeling van de soundscape algoritmiek, kunnen we geluidsomgevingen realtime verwerken, analyseren, beoordelen en visualiseren. Hiermee wordt de in de afgelopen 15 jaar ontwikkelde wetenschappelijke soundscape kennis voor het eerst verwerkt in een schaalbaar product met impact op de samenleving. Dit moet leiden tot beleidsmatige innovaties.

GLIMI staat voor GeluidsLandschap Instant Monitoring Infrastructuur en beoogd het faciliteren van burgerparticipatie door geluidsomgeving meetbaar, begrijpelijk en hanteerbaar te maken en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en verbeteren.

Het huidige geluidbeleid is sterk gericht op jaarlijks berekende geluidsniveaus in dB(A) (van verkeer en industrie) en de hieruit statistisch berekende hinder via een doses-effect relatie. Deze informatie geeft een geschat gemiddeld niveau van geluid en de te verwachten hinder weer. Deze hinderschatting werkt goed op landelijke schaal, maar zegt weinig over de ervaren kwaliteit van lokale geluidslandschappen. Er is dan ook steeds minder draagvlak voor deze berekende jaargemiddelde geluidsniveaus bij bewoners.

Jaargemiddelde dB(A) waarden geven ook geen inzicht in periodiek of seizoensgebonden geluid, periodieke hinder of de dynamiek van het geluidslandschap. Daarnaast schieten ook beleidsonderzoeken naar subjectieve beleving van geluid en hinder vaak te kort doordat zij enkel op enquêtes zijn gebaseerd, een methode die veel limitaties kent. Daarom is er onvoldoende inzicht in de staat van een geluidslandschap - en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving - en zeer beperkte mogelijkheid om via beleidskeuzes hier structureel verbetering in te brengen.

De huidige benadering wordt vooral problematisch wanneer de gemiddelde geluidsniveaus voldoen aan de norm van een milieuzone en individuele geluidsproducenten zich keurig aan de geluidsnormen houden, maar er tóch veel hinder wordt ervaren door bewoners. Het lijkt dan net alsof er geen handelingsopties en ook geen adviesmogelijkheden zijn waar burgers en beleidsmakers iets aan hebben.

Munisense en SoundAppraisal ontwikkelen binnen het GLIMI project daarom een oplossing die realtime inzicht geeft in belevingsrelevantie aspecten van het geluidslandschap voor de betrokken partijen.

Daarmee wordt het lokale geluidslandschap zowel subjectief als objectief inzichtelijk. De kwaliteit van het geluidslandschap wordt bepaald aan de hand van basisinzichten van het soundscapeonderzoek.

Doelen van de GLIMI-pilot onderzoeken

Om de kwaliteit van de geluidsomgeving en de geluidsbeleving inzichtelijk te maken, staan er binnen GLIMI een aantal doelstellingen centraal;

 • Het integreren van de SoundAppraisal geluidsanalyse op de Munisense NP2-meters.
 • Het ontwikkelen van visualisaties van geluidsomgevingen en soundscape-schattingen (geluidsklimaat).
 • Effectief vergelijken van verschillende meetlocaties.
 • Combineren van objectieve meetdata en subjectieve belevingsdata, voor een verrijkte soundscape-analyse
 • Data verzamelen met, door en voor bewoners en het vergroten van burgerparticipatie in geluidsonderzoek en -beleid;
  • Door het ontwikkelen van een webportal, waar bewoners gemakkelijk en real time hun geluidsbeleving (en -hinder) kunnen melden.
  • Door het organiseren van luisterwandelingen met bewoners, voor wederzijds inzicht in de contextuele geluidsbeleving en het soundscape principe.
 • Testen en optimaliseren van de sounscape analysesoftware. Onder ander door de geluidsbeleving, zoals gemeld door bewoners van het onderzoeksgebied, te vergelijken met de objectieve meetdata en resultaten uit de signaal- en soundscape-analyse.
 • Integreren van een brede visie op geluidsbeleving, waarin ook niet-akoestische factoren worden meegenomen.